top of page

Nødvendigheten av å ansette bærekraftsdirektør


Norsk næringsliv står overfor en betydelig transformasjon når det gjelder bærekraft som stiller økt krav til samfunnsansvar. Med innføringen av Åpenhetsloven og nye EU-regulativer, har behovet for dedikerte Bærekraftsansvarlige aldri vært større. Disse lederne spiller en avgjørende rolle i å veilede bedrifter mot bærekraftig praksis, bidra til at bærekraft blir integrert i strategien for selskapet og sikre at norske selskaper oppfyller internasjonale standarder for ansvarlighet og etterlevelse av regelverk.


Åpenhetsloven og dens betydning:

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1.1.2022 pålegger store norske selskaper å offentliggjøre informasjon om miljømessige, sosiale og styremessige forhold. Hvert år skal virksomheten publisere en offentlig redegjørelse på selskapets nettside som viser hvordan man har gått frem i denne prosessen, hvilke forhold man har avdekket og hvordan disse er håndtert. Første frist for offentliggjøring av en slik redegjørelse er 30. juni 2023. Dette inkluderer rapportering om klimagassutslipp, mangfold og likestilling, menneskerettigheter og anti-korrupsjonstiltak. Loven legger et større press på bedriftene for å være åpne og transparente om deres påvirkning på samfunnet og miljøet.


FNs bærekraftsregler og globalt engasjement:

FNs bærekraftsmål, har blitt en global referanse for bærekraftige mål og bærekraftstiltak knyttes ofte opp mot disse målene. Alle bedrifter som ønsker å være konkurransedyktige må ta hensyn til disse målene og implementere nødvendige tiltak i sin strategi og drift. Med nye EU-direktiver vil det ikke lenger bare handle om konkurransedyktighet, men også om grunnleggende «licence to operate» for å drive lokal og nasjonal virksomhet. Direktør for Bærekraft spiller en viktig rolle i å navigere kompleksiteten og sette i gang nødvendige tiltak for å oppfylle disse europeiske og etter hvert globale standardene.


Rollen til Direktør for Bærekraft:

Som en ny og forretningskritisk lederrolle i ledergruppa, har Bærekrafts-direktøren ansvaret for å integrere bærekraftstankegang i hele organisasjonen. Deres hovedoppgaver inkluderer utvikling og implementering av bærekraftsstrategier, overvåkning og rapportering av bærekraftsytelse, samarbeid med interessenter og sikring av etterlevelse av nasjonale og internasjonale retningslinjer. En del virksomheter har leder for bærekraft organisert under en kommunikasjonsdirektør i kommunikasjonsavdelingen som en del av en helhetlig kommunikasjonsstrategi. Men det blir mer vanlig å organisere dette på konsernnivå under en CFO, da det vil være en del rapportering knyttet til dette. Noen virksomheter har det organisert under en Juridisk direktør. Rasjonalet for en slik organisering er blant annet at bærekraftsarbeidet handler om en etterlevelse av regelverk. En del virksomheter har fortsatt ikke ansatt en egen ansvarlig for bærekraft.Fordeler ved å ansette Direktør for bærekraft:

  1. Strategisk beslutningstaking: Bærekraftsdirektør integrerer bærekraftige hensyn i strategiske beslutninger og forretningsplaner, slik at selskapet blir forberedt på fremtidige utfordringer og muligheter.

  2. Konkurranseevne: Implementering av bærekraftige praksiser tiltrekker investorer, samarbeidspartnere og kunder som verdsetter bærekraftig virksomhet, og styrker dermed selskapets konkurranseevne.

  3. Risikohåndtering: Bærekrafts-direktører hjelper selskaper med å identifisere og håndtere potensielle miljømessige, sosiale og styrerisikoer, og redusere skadevirkningene av slike hendelser.

  4. Omdømme og troverdighet: Gjennom bærekraftige praksiser kan selskaper bygge et positivt omdømme og styrke sin troverdighet blant kunder, ansatte og samfunnet generelt.

  5. «Licence to Operate»: Med Åpenhetsloven og nye EU-regler så blir et profesjonelt bærekraftsarbeid en nødvendighet for å kunne operere i sitt lokale eller i det globale markedet.


Med innføringen av Åpenhetsloven og FNs bærekraftsregler står det norske næringslivet overfor økt press for å implementere bærekrafspraksiser. Ansettelsen av dedikerte Bærekrafts-direktører blir stadig mer kritisk for å sikre at selskapene oppfyller kravene og oppnår konkurransefortrinn i en global bærekraftsøkonomi. Ved å ta en proaktiv tilnærming til bærekraftig praksis, kan norsk næringsliv lede an i det grønne skiftet og samtidig skape langsiktig suksess for sine organisasjoner.


Vi i RUUD Executive er eksperter på å identifisere og rekruttere de mest kompetente innen bærekraft.


Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.

Comments


bottom of page