top of page
HVA VI GJØR RUUD Executive

Vi skal gjennom et agilt og kompetent set-up hjelpe mennesker, organisasjoner og samfunn til å nå sitt fulle potensial. Vi er verdi-drevet og ønsker å bidra til et bedre samfunn for alle. Vi engasjerer oss i bærekraft og kommer fra forretningsorientert HR. Vi er langsiktige, tett på og tror på en helhetlig tilnærming for kundene våre. Et samlet verdiforslag med rekruttering, utvikling og endringsledelse vil gjennom gode strategier bidra til våre kunders suksess.

Vi kombinerer bærekraftsstrategien med et ambisiøst eierskap hos våre kunder. Vi leverer alltid høy kvalitet og standard og bidrar til fremragende lederskap og bærekraftig vekst i alt vi gjør.

 

Vi skal med kjernekompetanse fra forretningsorientert HR tilby tjenester til eiere, styret og ledelsen. Tjenestene er utviklet gjennom mange års markedserfaring, samt internasjonal ledelses- og psykometrisk forskning. Vi kombinerer moderne og tradisjonelle metoder for å oppnå beste resultat.

Hva vi gjør

RUUD VERDIPYRAMIDE

RUUD skal med kjernekompetanse fra forretningsorientert HR tilby tjenester til eiere, styret og ledelsen.

Tjenestene er inndelt i 3 hovedområder:

  1. FIND

  2. GROW

  3. CHANGE

RUUD er en langsiktig samarbeidspartner som er tett på kundene, har kommersielt fokus og tilpasser løsninger etter selskapets behov.

Våre verdier er forankret i RUUD-pyramiden.

Ruud Executive sin verdipyramide
Verdipyramide

Vi bistår selskaper i kritiske leder- og nøkkelrekrutteringer ved å sette de riktige menneskene i posisjon. Dette sikrer en effektiv og kompetent teamsammensetning, slik at selskapets strategiske mål kan nåes.

 

Vi har en langsiktig helhetlig tilnærming. Våre prosesser stanser ikke ved signering - vi følger leder og team  opp tett med et langsiktig fokus.

 

Vi sikrer en effektiv innfasing og integrering i rollen frem til 12 måneder.

Vi videreutvikler og avvikler ved behov og sikrer at våre oppdragsgivere hele tiden har en langsiktig forretningsorientert HR-partner ved sin side.

Vi verdiøker rekrutteringsprosesser ved hjelp av en kosteffektiv rekrutteringsmeny for kunden, hvor kunden assistert gjennom profesjonell veiledning og automiserte prosesser gjør mye av  rekrutteringen selv - en såkalt «Self-Directed rekrutteringsprosess». 

 

De stegene i rekrutteringsprosessen som er kritiske vil vi verdiøke og sikre kvaliteten på. Dette «disrupter» og effektiviserer de rekrutteringsprosessene våre kunder så langt har vært vant med i markedet.

Vi tilbyr en automatisert rekrutteringsprosess som gjør rekruttering enklere, billigere og i større grad behovstilpasset kunden. Modellen er fleksibel og kan skaleres opp og ned i størrelse og antall rekrutteringer etter behov.

Rekrutterende selskap vil tilbys det beste av rekrutteringstjenester for en rimelig og rettferdig pris.

Vi tilbyr interimledelse for ambisiøse selskaper som har behov for midlertidig ledelse i endringssituasjoner, for eksempel transformasjoner, større implementeringsprosjekter eller ved håndtering av en krise.

 

Det kan også være fusjoner og anskaffelser, exit-prosjekter eller bare for å fylle et gap, sikre god drift og effektivitet.

Ruud med kunde 3

Vi vurderer og utvikler effektiviteten til ledergruppen. Vår oppdragsgiver er som regel administrerende direktør eller styreleder som ønsker å optimalisere ledergruppens resultater.

 

Vi bistår selskapet med å vurdere og utvikle effektiviteten til (topp-)ledergruppen og følger gruppen gjennom hele utviklingsfasen.
For å oppnå full effekt av programmet, vil oppfølgingen vare i 10-12 måneder.

Som en del av en ledergruppeutvikling bidrar vi ofte med individuell ledersparring. Vi tar utgangspunkt i toppleders ansvar og rammer for å bidra til ledergruppens effektivitet. Samtidig er den enkelte leder også en del av helheten i en gruppe som skal fungere optimalt.

 

Ledersparringen foregår med toppleder og/eller medlemmer av toppledergruppen. Vi utvikler bevissthet rundt rolleforståelse, selvforståelse og egen lederidentitet gjennom erfaringslæring og refleksjonsøvelser. Vi setter trenings- og utviklingsmål og følger opp den enkelte leder med milepæler for å nå mål. Vi evaluerer og lærer underveis og etter hver milepæl.

Forholdet mellom eier, styre og ledelse er vesentlig for å vokse en virksomhet. Vi gjennomfører styre-og organisasjonsgjennomgang for å øke kvaliteten i samhandlingen og styringen av selskapet. Områder som bærekraft og digitalisering blir vurdert særskilt i evalueringen.

 

Styreevaluering gjennomføres basert på strukturerte intervjuer og analyser etter et system for objektiv styreevaluering. Dette følges opp gjennom forslag til aktiviteter som forbedrer styrets sammensetning, kompetanse og prosesser. I følge Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES), bør en styreevaluering gjennomføres årlig. God eierstyring og selskapsledelse styrker tilliten til selskapene og bidrar til økt verdiskaping over tid. Det vil være i tråd med god praksis å benytte en ekstern leverandør. Evalueringen følges opp og det iverksettes en egen utviklingsplan for styret med milepæler for verdiøkning av styrets arbeid.

Styresøk gjennomføres på vegne av eiere og valgkomiteer. Vi starter med en grundig forundersøkelse der vi sammen med oppdragsgiver definerer det aktuelle behovet og tydeliggjør krav til kompetanse. Søksarbeidet gjennomføres etter en nærmere analyse, aktivering av nettverk og aktuelle kilder. Kvalifiserte kandidater evalueres nærmere og

vi anbefaler løsning.

RUUD Executive bidrar med styreopplæring med styreskolen som et grunnkurs. Les mer om styreskolen her.

Ruud med kunde 1

Vi støtter ledelsen/styret med å tydeliggjøre felles verdier og mål.
Basert på disse ambisjonene fasiliteter vi en prosess hvor det utvikles en realistisk og gjennomførbar strategi.

 

Utgangspunktet er en ærlig ståstedsanalyse blant annet basert på intervjuer med sentrale stakeholdere.

Dette blir utgangspunktet for å etablere strategisk retning og valg av de mest sentrale strategiske fokusområdene.

Vi bistår selskaper i endringsprosesser og tar vare på berørte medarbeidere.

Vi sikrer profesjonelle prosesser når det er behov for nedbemanninger, omstillinger og ny kompetanse.

Vi er tett på og følger kandidaten gjennom hele omstillingsfasen, et kompetent team som bidrar i ulike faser.


Vi følger kandidaten gjennom hele prosessen (ofte 6-9 måneder)
Kandidaten treffer alltid flere av våre partnere/konsulenter.

Vi gjør en analyse for fremtidig organisasjons- og ressursbehov for bedriften og ser samtidig på hva som skal til for å være en attraktiv arbeidsgiver.

Ethvert selskaps konkurransekraft avhenger av om man klarer å tiltrekke, utvikle og beholde de beste medarbeiderne. Vi bistår bedrifter med å analysere og sikre riktig kompetanse for fremtiden, både utvikle interne og hente de beste.

 

Vi analyserer blant annet følgende i strategisk kompetansekartlegging:

 • Hvilke menneskelige ressurser trenger bedriften inn i fremtiden?

 • Hvordan ser disse personene ut? Hva kan de? Hvilke kompetanser har de?

 • Hva motiveres de av?

 • Hvordan videreutvikler vi disse og gir dem relevante erfaringer nødvendig for å prestere videre?

 • Hvordan sikrer vi at de ikke slutter og går over til en konkurrent?

Vi gir råd og anbefaler tiltak for hvordan vinne fremtidens «War For Talents».

Moderne arbeidsmarked etterspør stadig mer fleksible løsninger.

 

RUUD Executive tilbyr digitale løsninger ved rekruttering til faste lederroller eller interimledere til midlertidige prosjekt eller turn arounds.

I tillegg kan vi bidra med internasjonal rekruttering.

Bærekraftig vekst gjennom utvikling av selskaper og mennesker er avgjørende for å holde seg konkurransedyktig i fremtiden. 

RUUD Executive tilbyr prestasjonstrening og utvikling av ledere og ledergrupper.

Growth Mindset er et ord med mening.

 

I en tid hvor store endringer foregår hele tiden og vi står overfor både et bærekraft og et teknologisk skifte er det viktig at selskaper og menneskene innehar et fleksibelt og dynamisk tankesett og evner å tenke nytt.

 

RUUD Executive tilbyr strategirådgivning og endringsledelse gjennom gode partnere.

Våre tjenester
Find
Ruud med kunde 2
Grow
Change
Referanser
Ruud med kunde 4

RUUD Executive har hatt ansvaret for å rekruttere 3 lederroller for Circle K.

 

Jeg er svært fornøyd med valget av kandidater og samarbeidet som sådan.

DALIP DEWAN

Forhenværende CIO Circle K

Hvorfor velge oss

RUUD Executive sin misjon er ønsket om å hjelpe mennesker og organisasjoner til å nå sitt fulle potensial. Vi er «in the business of helping» innenfor våre kjerneområder knyttet til forretningsorientert HR.

AGILT MILJØ MED STORT NETTVERK

Vi har et godt og omfattende nettverk gjennom tidligere oppdrag, kunder og kandidater. Innen rekruttering er vi spesialisert på lederrekruttering, og har til nå løst ca. 60 topplederroller i de største byene i Norge.​

SOLID KOMPETANSE

Vi har tilegnet oss omfattende kompetanse og erfaring med lederrekruttering og ledersøk, ledergruppesparring og organisasjonsutvikling gjennom 20 år.

MILJØ SOM ER TETT PÅ, TENKER HELHETLIG OG ER VERDIDREVET

Vi er tett på, kommersielle og setter oss godt inn i oppdraget. Vi er et lite miljø og ønsker å vokse, så hver kunde er viktig for oss. Våre kunder velger oss igjen og anbefaler oss videre. Vi er verdidrevet, langsiktige partnere og ser gleden i at våre kunder lykkes over tid.

Tidligere prosjekter
 • Administrerende direktør Industriselskap

 • Økonomidirektør konsern Teknologi

 • Group Controller Konsern legemiddelkonsern

 • Markedssjef Eiendomsselskap

 • Virksomhetsarkitekt stort teknologikonsern

 • HR-direktør offshoreselskap

 • Styreleder industriselskap

 • Administrerende direktør ledende bransjeforening

 • IT-direktør Bank/finans

 • Salgsdirektør Teknologi

 • Logistikksjef Retail-konsern

 • Forskningsdirektør Stiftelse

 • Assisterende direktør Statlig institusjon

 • Lederutvikling topp 50 talenter for stor europeisk bank

 • Utvikling av assessment-senter for stor offentlig organisasjon

 • Utvikling av trainee-program for stor finansinstitusjon

 • Utvikling av talentprogram for stor finansinstitusjon

 • Utvikling av topplederprogram offentlig bedrift

 • Fasilitator for strategisamlinger ledergruppe

 • Mentor for lederutvikler for stort offentlig konsern

 • Executive coaching toppledernivå

 • Utviklingssamtaler mellomledernivå

 • HR Due diligence/management audit ved oppkjøp av stort europeisk industrikonsern

 • HR Due diligence/management audit ved oppkjøp av nordisk retailkonsern

 • HR Due diligence/management audit ved oppkjøp av nordisk energikonsern

 • HR Due diligence/management audit ved oppkjøp av europeisk teknologikonsern

 • Management Audit av toppledergruppe

 • Management Audit av mellomledergrupper ulike bransjer

 • Second Opinon/kvalitetssikring av toppleder-, mellomlederkandidater samt nøkkelpersonell

Tidligere selskaper
Metoder og verktøy

METODER OG VERKTØY

RUUD Executive er opptatt av høy kvalitet og standard. Vi tenker alltid evidensbasert. Vi er ikke bundet opp til en leverandør, og kan derfor tilby markedets beste metoder for å utvikle og rekruttere de beste kandidatene for din organisasjons behov. Nedenfor følger en oversikt over anerkjente tester og instrumenter som vi er sertifisert i.  Disse er utviklet gjennom mange tiår eid av globale markedsledende testutviklingsselskap som AON, Assessio, Hogan´s og Cut-e.

Testsertifisering

TESTSERTIFISERING FRA DNV GL

Testsertifisering DNV GL

Det norske arbeidsmarkedet kjennetegnes ved en stadig økende bruk av arbeidspsykologiske tester. 

 

Samtidig med at bruken brer seg, varierer kvaliteten på testene som benyttes stort. Formålet med sertifiseringsordningen fra DNV GL er at de fungerer som et upartisk sertifiseringsorgan som kan verifisere at et gitt arbeidspsykologisk testverktøy møter spesifiserte krav. Dermed vil testen regnes som allment akseptert av det norske fagmiljøet.

Mange av testene vi benytter i RUUD Executive er sertifisert av DNV GL. For en utfyllende liste over sertifiserte tester i Norge, se her

Verktøy

VI ER SERTIFISERT PÅ FØLGENDE VERKTØY

bottom of page