top of page

RUUD EXECUTIVE SITT BÆREKRAFTSPERSPEKTIV

Bærekraft og Corporate Social Value (CSV) er integrert i RUUD Executive og en del av vårt DNA. Det er dypt forankret hos vår eier, styret, våre konsulenter og øvrige ansatte. Som et verdiorientert selskap med et langsiktig, bærekraftig perspektiv skal vi skape verdi i samfunnet vi opererer i. Fordi det lønner seg!

​Vår bærekraftstrategi er tuftet på nøkkelverdier i RUUD-pyramiden; profesjonell, ærlig og samspillende. Vi legger vår identitet i å være et diversifisert team som tenker helhetlig og er tett på kunden. Det gjelder også i en samfunnsmessig kontekst. Vår misjon er å bidra til at organisasjoner, mennesker og samfunnet når sitt fulle potensiale.

Ruud Executive sin Verdipyramide

Vi leverer i henhold til 3P-modellen: People, Planet, Profit. Strategien henger nøye sammen med forretningsstrategien der bærekraft er identifisert som én av nøkkelfaktorene for suksess som rådgivere i et diversifisert og bærekraftig samfunn. Strategien skal bidra til at vi jobber helhetlig, langsiktig og systematisk med bærekraft. Videre skal den gjøre det synlig og tydelig overfor våre interne og eksterne interessenter hvordan vi som selskap jobber med bærekraft, og hvilke områder vi har fokus på.

Vi har derfor valgt oss ut tre av FNs bærekraftsmål som vi velger å fokusere på i vår drift, strategi og utvikling. Vi bruker disse aktivt i vårt arbeid for å skape et mer mangfoldig og inkluderende samfunn.

 

​Målene vi har valgt å fokusere på er: 

FNs bærekraftsmål 8

For å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle, bestreber vi oss på å velge transparens i kandidatprosesser, hjelpe ressurser videre som ikke blir valgt med ærlige tilbakemeldinger, råd og tips, samt sørge for velfungerende prosesser. Dette skaper et godt klima og samarbeid i vårt leveranseområde.

 

Vi følger alle krav og retningslinjer og bestreber oss på rettferdig utvelgelse ved gode metoder og tilbakemeldinger. Alle interessenter og samarbeidspartnere skal oppleve trygghet og høy kvalitet i våre prosesser.

 

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftsmål 11

Vi skal gjennom offentlige meningutsvekslinger, blogger, nyhetsartikler, egne seminarer og treffpunkt bidra til et mer bærekraftig, inkluderende, trygt og robust samfunn.

Dette har gjort seg gjeldende gjennom våre seminarer i "Diversity"-serien. Vi streber etter å oppnå mangfold i deltakerlisten, slik at kompetanse fra ulike grupper i samfunnet løftes frem gjennom diskusjon og samhandling. Det er viktig at ulike stemmer høres. Som leder- og spesialistrekrutterer har vi et ansvar for å løfte frem og sette mangfold på agendaen. Mangfold er lønnsomt og gjør at alle talenter utnyttes. Vi setter mangfold på agendaen, både synlig og usynlig.

I vårt første seminar i "Diversity"-serien, ble kjønnsbalanse og kompetent mangfold satt på agendaen og grundig diskutert. I artikkelen «Hvordan utjevne kjønnsbalansen permanent i norske styrerom og ledergrupper» skriver vår Managing Partner at forskning fra Marcus Noland i 2016 viser at det å ha dyktige kvinner i toppledelsen øker topp-og bunnlinje. Vår opplevelse er at det i rekrutteringsdiskusjonen med ansettelsesutvalg er mulig å påvirke oppdragsgivere. Det handler om å tørre utfordre kunden på en positiv måte. En samlet rekrutteringsbransje kan i diskusjoner med oppdragsgivere henvise til forskning og til fakta som konkluderer med at et likestilt arbeidsliv også bidrar til bedre business for selskap og styre.

​I vårt andre seminar i rekken ble kompetent mangfold tatt opp. I artikkelen «Der alle tenker likt, tenkes det lite» skriver vår Managing Partner at en undersøkelse gjennomført av Harvard Business Review konkluderte med at selskapene med høyest grad av mangfold i ledelsen var de mest innovative, med 19% høyere inntekt fra innovasjon og 9% høyere omsetning enn gjennomsnittet. De samme resultatene blir funnet i studier gjennomført av McKinsey, BCG og Deloitte. Det ble tatt opp at arbeidsplassen bør fungere som en refleksjon av samfunnet, der mangfold bør fungere som bedriftskultur fordi ulik kompetanse, kunnskap, ferdigheter, holdninger og personlighet må til for at ledergruppen skal ha tilfredsstillende operasjonell kraft. 

 

11: Bærekraftige byer og samfunn

FNs bærekraftsmål 17

​FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Ingen aktør kan klare dette alene, og det er derfor viktig med samarbeid slik at vi sammen kan nå målene. RUUD Executive samarbeider med andre aktører for å skape et bærekraftig samfunn. Vi er en del av et stort globalt nettverk kalt AIMS International. Videre er vi partnere med nasjonale aktører. Våre interessenter er både bedriftseier, ledere, kandidater, kunder, styrer, samarbeidspartnere og interne krefter i vårt eget nettverk.

Norge er et velstående land med lite forskjeller. RUUD Executive skal som en liten bedrift i Norge og globalt bidra til at verdenssamfunnet når sine mål! Som en liten aktør er vi oss bevisst at vi er en del av en større sammenheng og må bidra for at vårt samfunn skal bestå og videreutvikles som et bærekraftig, mangfoldig og godt samfunn for alle.

17: Samarbeid for å nå målene

bottom of page